Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Eetstoornis Academy

ARTKEL 1 – DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Deze pagina bevat de algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) van Dhawli Saeyvoet, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelstraat 28, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0567.854.826, info@eetstoornisacademy.be (hierna “Eetstoornis Academy”). Deze Algemene Voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen Eetstoornis Academy en klanten die diensten aankopen voor doeleinden die buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen (hierna de “Klant”).
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, offertes en/of facturen uitgaande van Eetstoornis Academy, alsook op alle overeenkomsten tot stand gekomen tussen Eetstoornis Academy en haar Klant in het kader van de cursus ‘Je goedgevoel-gewicht in 5 stappen’ of de cursus ‘Van vullen naar voeden’ of de cursus ‘L(i)fhebbend ouderschap’ of de cursus ‘Gratis mini-course’  [hierna “Traject”]. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend aan Eetstoornis Academy tegenstelbaar mits uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke aanvaarding door Eetstoornis Academy.
 • Indien een Klant een bestelling plaatst, dan betekent dit dat zij volledig en zonder voorbehoud akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2 – BESTELLINGEN, ORDERBEVESTIGINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • Alle voorstellen en/of offertes uitgaande van Eetstoornis Academy zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet, behoudens indien anders vermeld.
 • De overeenkomst of enige andere verbintenis komt pas tot stand indien en voor zover Eetstoornis Academy een bestelling van de Klant schriftelijk aanvaardt.
 • De inschrijvingen voor de Trajecten aangeboden door Eetstoornis Academy gebeuren op basis van het ‘first come, first served’ Indien een Traject volzet is, zal de eerst ingeschreven Klant voorrang krijgen op de volgende.
 • De Klant die zich inschrijft voor een Traject via de website van Eetstoornis Academy beschikt niet over het recht om af te zien van de inschrijving. Indien het Traject op uitdrukkelijk verzoek van de Klant reeds werd aangevangen, dan kan Eetstoornis Academy pro rata kosten voor het Traject in rekening brengen.

ARTIKEL 3 – PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

 • De prijzen vermeld op de voorstellen, offertes of overeenkomsten zijn de totaal te betalen prijzen.
 • De Klant dient de betaling van het inschrijvingsgeld in één keer vooruit te betalen.
 • Indien Eetstoornis Academy om eender welke reden de betaling niet kan afschrijven (onder andere, maar niet beperkt tot stornering, onvoldoende saldo, etc.) dan stuurt Eetstoornis Academy de domiciliëring nogmaals naar de bank van de Klant. Als de Klant niet aan de betalingsverplichting voldoet, dan (i) worden alle nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar, (i) heeft Eetstoornis Academy het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen, (iii) kan Eetstoornis Academy aanspraak maken op een interest op het niet-betaalde bedrag overeenkomstig de wettelijke interestvoet en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het onbetaalde bedrag, onverminderd het recht van Eetstoornis Academy om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

ARTIKEL 4 – KLACHTEN

 • Klachten dienen zo snel mogelijk, en ten laatste [zeven (7) dagen] na het voltrekken van de dienst waarop de klacht betrekking heeft per aangetekende brief aan Eetstoornis Academy ter kennis worden gebracht. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
 • Ingeval de klacht niet tijdig of niet per aangetekend schrijven aan Eetstoornis Academy kenbaar werd gemaakt, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de geleverde dienst en zal er geen aanleiding zijn tot teruggave van enige betaling. Dergelijke aanvaarding geldt zowel voor wat betreft de vermeldingen op de facturen, als voor de specificaties van de dienst.
 • Eetstoornis Academy zal de ontvangst van deze klacht zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de [zeven (7) dagen] na ontvangst, bevestigen aan de Klant.
 • Indien Eetstoornis Academy en de Klant het geschil niet in der minne kunnen regelen, dan kan de Klant terecht bij de Consumentenombudsdienst (adres: Koning Albert II-laan 8 bus 1, 1000 Brussel; telefoonnummer: 02 702 52 00; e-mailadres: contact@consumentenombudsdienst.be) om het geschil buitengerechtelijk te laten behandelen via deze url-link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.
 • De Europese Commissie biedt eveneens aan consumenten een platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting. Consumenten kunnen hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. U krijgt toegang tot het platform voor onlinegeschillenbeslechting via deze url-link: http://ec.europa.eu/odr/.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID

 • Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Eetstoornis Academy niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade.
 • In geen geval is Eetstoornis Academy aansprakelijk voor schade of andere rechtsgevolgen die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is/zijn van het doorgeven van foutieve of onvolledige gegevens door de Klant.
 • De verbintenis van Eetstoornis Academy is een inspanningsverbintenis. Eetstoornis Academy verbindt zich ertoe de nodige inspanningen te leveren met het oog op het bereiken van het gewenste (niet gegarandeerde) doel zoals vooropgesteld bij de aanvang van het Traject. De omstandigheid dat het doel niet bereikt wordt, kan in geen geval leiden tot enige aansprakelijkheid van Eetstoornis Academy.
 • De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Eetstoornis Academy is ten allen tijde beperkt tot het door de Klant betaalde of te betalen bedrag.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT

 • Eetstoornis Academy is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot de nakoming van enige verbintenis jegens haar klant, noch tot vergoeding van enige schade in geval van overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan: elke onvoorziene gebeurtenis die buiten de redelijke controle van Eetstoornis Academy valt of elke voorzienbare gebeurtenis waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet kunnen worden vermeden, welke de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert, vertraagt of wezenlijk verzwaart. Hieronder wordt onder meer, doch niet uitsluitend begrepen: brand, overstroming, epidemie of pandemie, oorlog, embargo, oproer, het optreden van enige overheidsinstanties, administratieve maatregelen, hacking, contractuele tekortkomingen van derden, fouten of vertraging te wijten aan derden, plotse ziekte en netwerk/internet/telecomstoringen.

ARTIKEL 7  – INTELLECTUELE RECHTEN

 • De Klant zal alle intellectuele rechten in het kader van de diensten van Eetstoornis Academy in zijn geheel en onvoorwaardelijk respecteren.
 • Alle intellectuele rechten (waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht) met betrekking tot allerhande documentatie, video’s, audio’s, inhoud van de cursussen en geleverde diensten in het kader van onder meer branding, mediaplanning en online marketing komen uitsluitend toe aan Eetstoornis Academy, en worden niet, noch geheel, noch gedeeltelijk, overgedragen aan de Klant.

ARTIKEL 8 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

 • In het kader van de contractuele relatie met de Klant zal Eetstoornis Academy persoonsgegevens van de Klant verzamelen en verwerken zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en in overeenstemming met het privacybeleid van Eetstoornis Academy. De persoonsgegevens die kunnen verzameld worden zijn: persoonlijke identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens, leefgewoonten, gegevens betreffende de algemene gezondheid, enz. De Klant is ertoe gehouden Eetstoornis Academy onverwijld op de hoogte te brengen van elke wijziging in zijn/haar identificatiegegevens.
 • De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en haar nationale uitvoeringswetgeving.
 • Eetstoornis Academy treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, beheer van facturatie, het verbeteren van onze dienstverlening, direct marketing en prospectie (met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief, al dan niet elektronisch). De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met dienstverleners die als verwerkers optreden, professionele adviseurs (zoals externe advocatenkantoren en boekhouders) en overheidsinstanties. Eetstoornis Academy neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde gegevens te waarborgen.
 • Elke betrokkene heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Eetstoornis Academy. Dit inzage- en correctierecht kan rechtstreeks via mail worden ingediend mits bewijs van identiteit. Elke betrokkene kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door Eetstoornis Academy hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van Eetstoornis Academy of via de website/per e-mail. 
 • Indien de betrokkene vragen of klachten hebben over de uitoefening van hun rechten en/of de verwerking van hun persoonsgegevens, kunnen zij steeds verdere informatie verkrijgen door een e-mail te sturen aan info@eetstoornisacademy.be. Zij hebben eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dit is in België de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

ARTIKEL 9 – VARIA

 • Ondeelbaarheid. De Klant kan de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk op derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eetstoornis Academy. Enige overdracht of toewijzing van diens rechten of verplichtingen, in afwezigheid van de toestemming van Eetstoornis Academy, dienen voor niet-geschreven te worden beschouwd.
 • Geen afstand. De niet- of laattijdige uitoefening door Eetstoornis Academy van de rechten krachtens de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand (noch uitdrukkelijk of stilzwijgend, geheel of gedeeltelijk) en zal evenmin de verdere uitoefening van dergelijke rechten verhinderen. Elke afstand van een recht door Eetstoornis Academy moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren. 
 • Splitsbaarheid. De bepalingen van overeenkomst en deze algemene voorwaarden zullen steeds worden geïnterpreteerd op een wijze waardoor de geldigheid of uitvoerbaarheid ervan niet wordt aangetast. Ingeval één of meerdere bepalingen nietig, onuitvoerbaar of niet afdwingbaar zijn, laat dat de geldigheid, de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Bij een eventuele nietigheidsverklaring van een clausule, zullen de partijen onderhandelen over een geldig vervangend beding dat zo veel als mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 • Alle voorstellen, offertes, facturen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch Recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980.
 • Eetstoornis Academy kan uitsluitend gedagvaard worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De Klant mag gedagvaard worden voor één van de in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek aangewezen rechters, volgens de keuze van Eetstoornis Academy.
top
© 2024 Eetstoornis Academy